Algemene voorwaarden Kunstuitleen bedrijven

 

Kunstuitleenovereenkomst

1. Een kunstuitleenovereenkomst voor bedrijven & instellingen kan worden aangegaan op iedere willekeurige datum. Hierna te noemen huurder; het bedrijf of de instelling waarmee Galerie Kunstuitleen Zoetermeer B.V. of Galerie Kunstuitleen Purmerend B.V. (hierna te noemen de Kunstuitleen) een kunstuitleenovereenkomst is aangegaan.

2. Bij inschrijving is het verplicht een geldig uitreksel van de Kamer van Koophandel te tonen.

3. Een kunstuitleenovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. In overleg kan er een andere periode worden afgesproken, dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.

4. De Kunstuitleen hanteert een abonnementensysteem. Afhankelijk van de waarde, valt een kunstwerk in 1 of meerdere abonnementen. Een kunstuitleenovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaald aantal abonnementen.

5. Bij aanmelding op of voor de 15e van enige maand geldt de eerste van die maand als ingangsdatum van het lidmaatschap. Bij aanmelding na de 15e van de maand geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap de 1e van de volgende maand.

6. Na inschrijving ontvangt de huurder een factuur met het inschrijfgeld (eenmalig) evenals het vooruit te betalen abonnementsgeld tot en met december van het betreffende jaar. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Kunstuitleen aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

7. Bij beëindiging van de kunstuitleenovereenkomst dient dit 3 maanden voor het einde van het contract schriftelijk te worden aangegeven. Anders wordt de kunstuitleenovereenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd. De kunstuitleenovereenkomst wordt daadwerkelijk beëindigd mits alle geleende werken zijn ingeleverd en eventuele betalingsachterstanden zijn voldaan.

Betaling

8. Telkens in januari ontvangt de huurder een factuur met het vooruit te betalen abonnementsgeld van dat betreffende jaar. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Kunstuitleen aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

9. Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag kan de Kunstuitleen over het achterstallige bedrag een achterstandsrente berekenen van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.

10. Bovendien is de Kunstuitleen gerechtigd, bij het niet nakomen van verplichtingen, de kunstuitleenovereenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en geleende kunst tot zich te nemen. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurder. Deze verliest zolang hij/zij in gebreke is met enige verplichting tegenover de Kunstuitleen het recht de kunst te gebruiken. In alle gevallen waarin de Kunstuitleen een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de huurder doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen huurder om deze tot betaling te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten zowel in als buiten rechte aan de Kunstuitleen te voldoen.

Lenen, ruilen en inleveren van kunstwerken

11. De collectie blijft minimaal 1 jaar hangen, tenzij anders in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. Indien men na dit jaar de collectie (of een deel daarvan) wilt wisselen, dient de huurder dit 3 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar te maken. Indien de Kunstuitleen de huurder verzoekt om welke reden dan ook, binnen de uitleentermijn, geleende kunst in te leveren, is men verplicht aan dit verzoek te voldoen.

12. De huurder is bij beëindiging van de kunstuitleenovereenkomst verplicht geleende kunst in te leveren bij de Kunstuitleen uiterlijk in de laatste maand van de kunstuitleenovereenkomst. De Kunstuitleen behoudt zich het recht voor om de huurder de volledige koopsom in rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, indien de maximale uitleentermijn met 1 maand is overschreden. Bovendien is de huurder in dat geval terstond een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 5,00 per kunstwerk per maand.

13. De door de huurder geleende kunst blijft te allen tijde eigendom van de Kunstuitleen. De eigendomsoverdracht kan en zal pas geëffectueerd worden indien tussen de Kunstuitleen en huurder een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door de huurder zijn nagekomen, waaronder begrepen feitelijke betaling van de volledige aankoopprijs evenals eventuele rente en kosten.

14. De geleende kunst zal worden geplaatst en blijven in of op het door de huurder opgegeven adres. Wenst de huurder de geleende kunst over te brengen naar een andere plaats dan het opgegeven adres dan vereist dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen. Verplaatsing van de geleende kunst naar het buitenland is te allen tijden verboden.

15. Door de Kunstuitleen aangewezen personen, zijn te allen tijde gerechtigd om op het adres waar de geleende kunst zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechtelijk vonnis zal zijn vereist, te betreden, opdat de Kunstuitleen controle kan uitoefenen op de staat waarin de kunst zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit van de geleende kunst zal kunnen stellen.

16. De Kunstuitleen is gerechtigd de kunst te merken en/of kentekenen daarop aan te brengen. De huurder verplicht zich hierbij deze merken en kentekenen ongeschonden te houden.

Aankoop van kunstwerken

17. De meeste werken uit de collectie van de Kunstuitleen kunnen in beginsel door de huurder worden gekocht.

18. De verkoopprijzen zijn aangegeven op de achterkant van het kunstwerk, het omruilformulier, of worden verstrekt door de medewerkers van de Kunstuitleen.

Behandeling van de kunstwerken, transport en aansprakelijkheid

19. De huurder is verplicht de geleende kunst met zorg te behandelen. Zo mogen geleende kunstwerken niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht. Schoonmaken van glasplaten voor het kunstwerk dient met een nagenoeg droge zeem te gebeuren, daar anders de kans bestaat dat vocht achter het glas dringt en het werk beschadigt.

20. Bij transport verplicht huurder zich het werk te beschermen tegen beschadiging, regen e.d.

21. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan de geleende kunst wordt toegebracht evenals vermissing of verloren gaan van geleende kunst gedurende de tijd dat hij/zij de geleende kunst onder zich heeft. De huurder kan voor eventuele schade een verzekering bij de Kunstuitleen afsluiten. Bij vermissing of verloren gaan van werken dient de huurder de Kunstuitleen onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

22. Indien onderhoud en/of herstel nodig is dient de huurder terstond, doch uiterlijk binnen één week na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, de Kunstuitleen schriftelijk in kennis te stellen. De eventueel ontstane schade dient te allen tijde te worden gerepareerd door de Kunstuitleen.

Overige bepalingen

23. Naam-, adreswijzigingen en/of andere contactgegevens dienen uiterlijk één week voor de feitelijke wijziging schriftelijk bij de Kunstuitleen te ontvangen zijn.

24. De huurder mag de geleende kunst niet verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, noch zonder toestemming daartoe van de Kunstuitleen daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de huurder de geleende kunst verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen.

25. Het is de huurder verboden (een gedeelte van) de geleende kunst te reproduceren c.q. deren (bewust of onbewust) in de gelegenheid te stellen tot reproductie over te gaan. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld is de huurder per reproductie, aan de Kunstuitleen, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de originele verkoopprijs van het gehele kunstwerk zoals dit door de Kunstuitleen wordt gehanteerd.

26. De Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.

27. De Kunstuitleen heeft de bevoegdheid tarieven en reglementbepalingen te wijzigen. Het reglement werkt naar derden, nadat zij wat dat betreft door de Kunstuitleen schriftelijk op de hoogte zijn gebracht.

28. Door aanmelding tot deelneming onderwerpt de huurder zich aan de bepalingen van het door de Kunstuitleen vastgestelde reglement.

29. De huurder is verplicht om bij faillissement of beslaglegging dit onmiddellijk schriftelijk bij de Kunstuitleen te melden. Bij het nalaten van deze melding is de sanctie dat de huurder aansprakelijk is voor de gemaakte kosten en eventuele schade.

30. Indien derden ten opzichte van de geleende kunst rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de huurder, de Kunstuitleen daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond doen blijken van de eigendom van de Kunstuitleen. Indien door maatregelen van derden de geleende kunst uit de macht van de huurder mocht geraken, dan zal hij/zij de Kunstuitleen daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. De Kunstuitleen zal voor de bescherming van haar rechten, alle door haar nodig geoordeelde maatregelen - ook ten name van de huurder - kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor rekening van de huurder zijn en op eerste verzoek aan de Kunstuitleen moeten worden voldaan.

31. Bij het te betalen abonnementsgeld en bij eventuele aankoop van een kunstwerk wordt het op dat moment wettelijk geldende BTW-tarief berekend en op de factuur vermeld.

32. Naast deze algemene voorwaarden kunstuitleen zijn ook de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

33. Op deze kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting competent, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, zulks onverminderd het van verhuurder een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de Rechtbank in het arrondissement waarin de verhuurder domicilie houdt.