Algemene Leveringsvoorwaarden Bedrijven

 
Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten. Deze algemene voorwaarden bestaan naast de specifieke algemene voorwaarden Kunstuitleen.

2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen en bestellingen

4. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij hebben het recht een bestelling te weigeren indient de opdrachtgever nog niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.

6. Afwijkingen van gedane aanbiedingen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

7. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopsprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft gebruiker het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

Levering

8. Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

9. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Overmacht

10. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen.

11. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kunnen wij de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

12. Wanneer ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling

13. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

14. Ten alle tijden zijn wij gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of diensten.

15. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Deze is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

16. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtgever echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

17. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

18. Bij niet nakoming van desbetreffende verplichtingen is de opdrachtgever verplicht om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

Garanties, onderzoek en reclames

19. Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

20. Wij geven een garantie gedurende een periode van 6 maanden na levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.

21. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

22. De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel indien noodzakelijk voor vervanging van het geleverde zorg dragen.

23. Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

24. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk te worden gemeld.

25. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

26. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

27. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

28. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid

29. Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

30. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

31. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

32. Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

33. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten of afspraken van ons personeel, dan wel personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

Annulering, opschorting en ontbinding

34. Bij annulering van de overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 10%.

35. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

36. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht en geschillen

37. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

38. De rechter in onze vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

39. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.